Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

E-OZOLS dabas aizsardzībai


Dabas aizsardzības pārvaldē norit darbs pie vērienīga projekta – «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija», kas jāpabeidz līdz nākamā gada novembrim. Pa šo laiku tiks izveidota vienota elektroniska datu bāze OZOLS, kuru izmantos valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, to skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju «Natura 2000», apsaimniekošanā un uzraudzībā iesaistītās institūcijas.Sistēma būs salāgota ar ģeogrāfiskās informācijas datu bāzi. OZOLS nodrošinās šo teritoriju aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un ieviešanas vienotu uzskaiti, monitoringu un novērtēšanu. Jaunā datu pārvaldības sistēma veidos pamatu visam ĪADT un mikroliegumu aizsardzības, uzraudzības un apsaimniekošanas darbam Latvijā. Vienlaikus tā nodrošinās lēmumu operatīvu pieņemšanu, darbu izpildes efektīvu kontroli, kā arī brīvu pieeju informācijai par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanu.

Latvijā ir 690 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, no kurām 336 ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura 2000». Informācija par šīm teritorijām daļēji ir pieejama jau esošajos reģistros un datu bāzēs, tomēr to galvenokārt veido informācija papīra formātā. Lai gan ĪADT dabas aizsardzības plāni ir pieejami elektroniskā formātā, tomēr arī šīs informācijas elektroniskai lietošanai ir trūkumi.

Datu pārvaldības sistēmā OZOLS tiks apvienotas vairākas datu bāzes un reģistri, paredzēta arī ĪADT dabas aizsardzības plānu reģistra izveide un kompensāciju valsts reģistra pilnveidošana, kā arī tiks integrētas no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārņemtās datu bāzes un informācija, sasaistot visu ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.

Lai speciālisti neapjuktu un spētu moderno sistēmu pilnvērtīgi lietot, tiks sagatavota lietotāja rokasgrāmata un veiktas speciālas apmācības. Kad OZOLS būs ieviests, ikviens varēs izmantot e-pakalpojumu «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana». Tas sevišķi noderēs teritorijas apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām, zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, dabas ekspertiem u.c. interesentiem.

Līdz šim projekta īstenošanā veikti galvenokārt tehniskie darbi – apzināti un izpētīti iespējamie programmatūras risinājumi un sagatavota programmas specifikācija. Lai labāk izprastu iespējamos risinājumus, DAP darbinieki apmeklēja seminārus Igaunijā un Somijā, kur uzzināja kaimiņvalstu pieredzi šādu sistēmu veidošanā. Iegūtās pieredzes un izpētes rezultātā ir tapusi sistēmas OZOLS tehniskā specifikācija un, pamatojoties uz to, ir izsludināts iepirkums, kura pretendentam būs jāizveido sistēma (datu bāzes, reģistri), jāveic pilotprojekts, jāsagatavo rokasgrāmata un jāapmāca sistēmas lietotāji. Plānots, ka visi šie darbi tiks paveikti līdz 2011. gada oktobra beigām.

Plašāka informācija par projekta gaitu un ar to saistītie dokumenti ir pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā http://www.daba.gov.lv. Projekta kontaktpersona – DAP Dabas datu nodaļas vadītājs Mārtiņš Kalniņš (e-pasts martins.kalnins@daba.gov.lv, tālr. 26457974).

Dabas aizsardzības pārvalde no 2009. gada 17. novembra līdz 2011. gada 17. novembrim īsteno projektu «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija»; to finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes «Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība» ietvaros. Projekts tiek īstenots visā Latvijā, DAP sadarbojoties ar Valsts meža dienestu un Valsts vides dienestu. Projekta kopējais finansējums ir Ls 263 000. •