Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

RIO+10


Jau pagājuši deviņi gadi kopš Riodežaneiro konferences, kur bija pulcējušies visu pasaules valstu vadītāji, lai apspriestu vides un attīstības jautājumus un spriestu par ilgtspējības nodrošināšanu nākotnē. Šajā konferencē tika oficiāli apstiprināta ilgtspējīgās attīstības koncepcija un pieņemti vairāki būtiski dokumenti. Viens no tiem ir rīcības programma 21. gadsimtam – Agenda 21.


 

2002. gada 2.–14. septembrī Dienvidāfrikas Republikā notiks pasaules galotņu tikšanās par ilgtspējīgo attīstību (World Summit on Sustainable Development). Gatavojoties šim notikumam, visas pasaules valdības, starptautiskās institūcijas un nevalstiskās organizācijas gatavo darbības novērtējumu par iepriekšējiem desmit gadiem, lai izanalizētu – kas sasniegts, kādas bijušas problēmas un kas būtu jādara nākotnē.

Tomēr galveno indikatoru analīze liecina, ka virzāmies prom no ilgtspējīgās attīstības.

 • Vides stāvoklis. Pozitīvās ievirzes – bioloģiskā lauksaimniecība ir visātrāk augošā lauksaimniecības nozare, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgās attīstības izglītībai. Taču klimata izmaiņas, dabas resursu izsīkšana, pārtuksnešošanās, bioloģiskā daudzveidība un dzeramā ūdens samazināšanās norāda uz vides stāvokļa pasliktināšanos.
 • Sociālais stāvoklis. Kaut arī pasaulē mazāk izmanto bērnu darbu, rosās arodbiedrības, sievietes cīnās par vienlīdzību utt., risināmu problēmu sociālajā sfērā ir daudz.
 • Ekonomiskais stāvoklis. Lai gan ekonomiskie rādītāji ir relatīvi stabili, pieaug ienākumu nevienlīdzība gan starp valstīm, gan katras valsts iekšienē.

Valdību vadītāji baidās noteikt prioritātes, svārstoties starp ekonomiskajiem, sociālajiem un vides faktoriem, taču vēl joprojām ekonomiskie apsvērumi ņem virsroku, un tas nozīmē, ka ilgtspējīga attīstība nav iespējama. Daudzi valdību vadītāji jau paziņojuši par to, ka ieradīsies uz šo tikšanos, taču vēl nav izstrādāta Rio+10 konkrēta darba programma. Taču divi būtiski jautājumi jau ir apstiprināti.

Pirmkārt: attīstītās valstis nespēj nodrošināt palīdzību jaunattīstības valstīm 0,7% no sava nacionālā kopprodukta.

Otrkārt: ziemeļvalstis nesteidzas jaunattīstības valstīm nodot labāko pieejamo tehnoloģiju. Šie ir Agenda 21 noteiktie kritēriji, kurus 1992. gadā visi apņēmās īstenot. Cerams, ka Rio+10 runās arī par dzeramā ūdens problēmām, globalizāciju, klimata izmaiņām, patēriņa modeļiem un korporatīvo atbildību, ka tiks noteiktas vides cilvēktiesības.

Lielāka skaidrība par apspriežamajiem jautājumiem varētu rasties pēc reģionālajiem sagatavošanās mītiņiem, kas notiks šāgada nogalē visos pasaules reģionos. Eiropas PrepCom tikšanās noritēs Ženēvā 2001. gada septembrī. Tajā tiks apspriesti Eiropas un nacionālo valstu progresa novērtējumi un ministru paziņojums.

Eiropas līmenī novērtējumu gatavo ANO Eiropas Ekonomiskā komisija (UNECE) sadarbībā ar ANO Vides programmu (UNEP) un ANO Attīstības programmu (UNDP). Visas pasaules valstis sagatavos savus pārskatus par sasniegumiem šajos desmit gados, bet, lai ierēdņi nesamelotos, viņi ir jāuzmana, un te būtiska ir NVO loma.

Zaļā brīvība sadarbībā ar Vides aizsardzības kluba ārējo sakaru nodaļu ar PHARE ACCESS programmas atbalstu realizē projektu par nevalstisko organizāciju pārskata sagatavošanu par Latviju. Visiem, kam rūp Zemes nākotne, jau laikus jāiesaistās šī nozīmīgā pasākuma sagatavošanās procesā.

Aicinām visus interesentus un organizācijas piedalīties šajā projektā.

  Saziņai
 • Zaļā brīvība: Meža ielā 4, Jānis Brizga, tālr. 7613806, 9118112.
 • VAK ārējo sakaru nodaļa: Audēju 7/9, Alda Ozola, tālr. 7226042.

Ilgtspējīgā attīstība

Ilgtspējīgā attīstība (Sustainable developement – angļu val.) ir cilvēces ilglaicīgas darbības politikas koncepcija, un pirmo reizi tā tika oficiāli definēta Bruntlandes vadītajā ANO Vides un attīstības komisijas (1972. gads) darba beigu dokumentā «Mūsu kopīgā nākotne». Latviešu valodā šis jēdziens vēl nav līdz galam izstrādāts. Tiek lietoti divi varianti: līdzsvarotā attīstība vai ilgtspējīgā attīstība.

«Cilvēcei ir iespējas realizēt Ilgtspējīgu attīstību, tas ir, garantēt, ka tā apmierina šodienas vajadzības, neradot risku nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.» Tā ir koncepcija, kas paredz dzīvi saskaņā ar dabas likumiem un vienlīdzīgu resursu sadali starp sabiedrības pārstāvjiem. Līdzsvarotā attīstība kļuva par pamatu ANO konferencei par vidi un attīstību, kas notika 1992. gadā Riodežaneiro.

  Ilgtspējīgās attīstības mērķi
 • ekonomisko, ekoloģisko un sociālo sistēmu harmonija,
 • dabas resursu saglabāšana un saprātīga izmantošana,
 • cilvēkiem garantēta drošība un veselība.

Zaļā brīvība